Gweithio gyda ni

Mae gennym bolisïau blaengar, ac ymrwymiad i ddatblygiad proffesiynol ein holl staff. Mae ein tîm yn ymgorffori amrywiaeth, gan adlewyrchu’r cymunedau rydym yn gwasanaethu, a hyrwyddo a mynd ati i feithrin amgylchedd cynhwysol.

Cychwynnwch ar yrfa foddhaus gyda ni a byddwch yn rhan o dîm sy’n cael ei yrru gan weledigaeth gymhellol.

Rydym yn gweithredu mewn partneriaeth rhwng Awdurdodau Lleol Unedol Gogledd a Chanolbarth Cymru gyda Chyngor Gwynedd yn gweithredu fel Awdurdod Arweiniol y Bartneriaeth.

Ein gweledigaeth

Ein gweledigaeth yw cynnal a gweithredu rhwydwaith ffyrdd y gall Cymru fod yn falch ohono trwy gadw ein cwsmeriaid wrth galon popeth a wnawn a drwy weithredu mewn modd amgylcheddol gyfrifol a chynaliadwy.

Ein cenhadaeth

Ein cenhadaeth yw sbarduno gweledigaeth Llywodraeth Cymru o rwydwaith cefnffyrdd diogel a dibynadwy o ansawdd uchel ar gyfer Gogledd a Chanolbarth Cymru, gan alluogi symudiadau traffig ar draws y rhanbarth, a chefnogi economi, iaith a chysylltu cymunedau ledled Cymru.

Ein gwerthoedd

BOD YN BOSITIF AC YN PAROD I WNEUD
MANTEISIO AR Y CYFLE I FOD YN ARLOESOL A CHYFLAWNI PERFFORMIAD UCHEL
CYSYLLTU A RHWYDWEITHIO’N DDA
YMDRECHU I FOD Y GORAU A RHANNU LLWYDDIANT
BOD YN DEG A THRIN POBL YN DDA AC Â PHARCH
YMDDIRIED MEWN PERTHYNAS Â RHANDDEILIAID
SICRHAU DIOGELWCH A LLES YM MHOPETH A WNAWN

Manteision gweithio gyda ni

Cydbwysedd Bywyd a Gwaith

 • x diwrnod o wyliau blynyddol
 • Gweithio hybrid o leiaf 2 ddiwrnod yn y swyddfa.
 • Oriau gwaith hyblyg.
Taliadau

 • Cynnydd cyflog cynyddrannol
 • • Gwybodaeth bellach am Gynllun Pensiwn Llywodraeth Leol hael ar wefan Cronfa Bensiwn Gwynedd .
Lleoliadau

 • • Y cyfle i weithio mewn lleoliadau hardd ar draws Gogledd a Chanolbarth Cymru, gan gynnwys 1 parc cenedlaethol, 50 gwarchodfa natur a 1,680 milltir o arfordir trawiadol.
Arbedion i Staff

 • Cymorth i brynu car a chynlluniau beicio i’r gwaith
 • • Arbedion ffordd o fyw ar fwyd, gwyliau, bwyta allan, DIY, trydanol, yswiriant, moduro, a llawer mwy!
Dilyniant

 • • Dysgu yn y gwaith a chyfleoedd datblygu gyrfa gyffrous.
 • • Cyfraniad tuag at aelodaeth cyrff proffesiynol sy’n berthnasol i’r gwaith.
Cyflogwyr Gofalgar

 • • Gwasanaeth cwnsela MEDRA – gwasanaeth cwnsela cyfrinachol am ddim i staff
 • • Telerau hael ar gyfer absenoldeb mamolaeth, maethu, mabwysiadu, ac absenoldeb rhiant a rennir

Ein hachrediad a’n gwobrau