Dadansoddwr Trawsnewid Data TG a System Gwybodaeth Ddaearyddol (GIS)

Dros dro
Aberaeron, Bangor, Conwy, Dolgellau, Drenewydd, Helygain, Llandrindod
Wedi ei gyhoeddi 2 misoedd yn ôl

Cyflog: £37,336 – £39,186
Hyd: Dros dro cytundeb 2 flwyddyn
Lleoliad: un o’r swyddfeydd isod;

Conwy, Bangor, Llandrindod, Halkyn, DreNewydd, Aberaeron, Dolgellau

DYDDIAD CAU: 11/07/24

Ffurflenni cais a manylion pellach ar gael trwy wefan Cyngor Gwynedd www.gwynedd.gov.uk neu drwy ffonio 01286 679076

Am y Rôl

Fel Dadansoddwr Trawsnewid Data TG a System Gwybodaeth Ddaearyddol, byddwch yn gyfrifol am ddylunio, datblygu, profi a gweithredu systemau rheoli data gofodol i gefnogi gweithrediadau’r Asiantaeth. Byddwch yn cydweithio â thimau traws-swyddogaethol i integreiddio data GIS i systemau TG ariannol a gweithredol a dadansoddi setiau data geogyfeiriol i gynhyrchu adroddiadau craff ar gyfer uwch reolwyr, gan hwyluso gwneud penderfyniadau strategol.

Yn ogystal, byddwch yn cynnal glanhau data, cynnal a chadw, a dadansoddi setiau data stocrestr asedau sy’n ymwneud â’n rhwydwaith ffyrdd strategol. Byddwch yn rhoi atebion ar waith gan ddefnyddio arferion gorau’r diwydiant, gan sicrhau datblygiad systemau TG gofodol a diogelwch a chyfrinachedd data sensitif at y dyfodol. Mae darparu cymorth i dimau mewnol ac allanol wrth ddatblygu datrysiadau TG a chyflawni amcanion o fewn terfynau amser a chyllidebau y cytunwyd arnynt hefyd yn agweddau allweddol ar y rôl hon.

Am bwy rydym yn chwilio

Meini prawf penodol i’r swydd
Hanfodol

 • Gallu defnyddio amrywiaeth o feddalwedd yn gyfforddus, neu ddysgu’n gyflym sut i’w defnyddio, yn ogystal â systemau a rhyngwynebau eraill.
 • Gallu esbonio problemau ac atebion yn glir i staff annhechnegol.
 • Gallu ymdrin â phroblemau yn rhesymegol a defnyddio tystiolaeth i ddod o hyd i atebion neu argymhellion
 • Gallu ymgymryd â gwaith o natur gymhleth ac amrywiol.
 • Craff, a dawn dechnegol.
 • Meddu ar sgiliau cyfathrebu rhagorol er mwyn darparu cefnogaeth a hyfforddiant ar faterion technegol yn effeithiol gyda staff a defnyddwyr eraill.

Cymwysterau a hyfforddiant perthnasol
Hanfodol            

Tystiolaeth helaeth o ddysgu a datblygu proffesiynol parhaus sy’n gysylltiedig â GIS.

Profiad perthnasol
Hanfodol

 • Profiad helaeth o weithio mewn amgylchedd GIS proffesiynol.
 • Profiad o wneud gwaith dadansoddol, datrys problemau i gynorthwyo gyda dylunio a defnyddio systemau, yn ogystal â meddu ar sgiliau beirniadol a chreadigol.
 • Profiad o ddylunio a chynnal a chadw systemau rheoli ar safle neu ar y cwmwl.
 • Profiad o hyrwyddo’r defnydd o dechnoleg ddigidol i wella rhyngweithio/gwybodaeth, prosesau ac arloesedd gweithwyr.
 • Profiad o ddigideiddio gwybodaeth er mwyn gwella effeithlonrwydd a galluogi awtomeiddio.
 • Profiad o weithio mewn amgylchedd cefnogol wrth ddarparu cymorth i gwsmeriaid.

Sgiliau a gwybodaeth arbenigol
Hanfodol            

 • Dealltwriaeth ddatblygedig o lwyfannau, offer a dadansoddiadau GIS.
 • Dealltwriaeth drylwyr o ddiogelwch data.

Gofynion ieithyddol

Mae’r gallu i siarad Saesneg yn hanfodol a’r gallu i siarad Cymraeg yn ddymunol ar gyfer y rôl hon

 • Tanysgrifiwch i gael rhybuddion swydd

Job Features

Job CategoryTechnoleg Gwybodaeth
Salary£37336 - £39186 Bob Blwyddyn