Y Pennaeth Gwasanaeth Asiant Cefnffyrdd Gogledd a Chanolbarth Cymru

Llawn Amser
Bangor, Conwy, Helygain, Llandrindod
Wedi ei gyhoeddi 2 misoedd yn ôl

Cyflog: £79,863 – £88,072
Hyd: Parhaol 37 awr yr wythnos
Lleoliad: un o’r swyddfeydd isod;

Bangor, Conwy, Helygain or Llandrindod

DYDDIAD CAU: 25/04/24

Ffurflenni cais a manylion pellach ar gael trwy wefan Cyngor Gwynedd www.gwynedd.gov.uk neu drwy ffonio 01286 679076

Am y Rôl

Rydym yn chwilio am uwch reolwr profiadol ac arloesol sydd  yn Beiriannydd Siartredig gyda chefndir mewn peirianneg priffyrdd i arwain Uwch Dîm Rheoli’r Asiantaeth ac i ddarparu cyfeiriad strategol cyffredinol yr Asiantaeth. Byddwch hefyd yn gyfrifol am reoli Partneriaeth ACGChC a ffurfiwyd o wyth Awdurdod Lleol Gogledd a Chanolbarth Cymru ac yn adrodd i Gydbwyllgor ACGChC. Byddwch yn arwain tîm amlddisgyblaethol o dros 240 o staff gan reoli’r swyddogaethau canlynol ar ran yr Asiantaeth ac yn unol â Chytundeb Asiantaeth Reoli Llywodraeth Cymru (WGMAA):

• Bod yn gyfrifol am gyllideb gyffredinol flynyddol o tua £90m

• Swyddogaethau gweithredu a chynnal a chadw rhwydwaith ar gyfer tua 1100km o gefnffyrdd ffyrdd deuol ac sengl a thros 2000 o strwythurau priffyrdd.

• Rhaglen cyflawni cyfalaf LlC ar gyfer adnewyddu asedau, prosiectau mawr a chynlluniau uwchraddio

• Rheoli Twneli’r A55 ac Asedau Systemau Trafnidiaeth Deallus Rhwydwaith

• Ystafell Reoli Canolfan Rheoli Traffig Gogledd Cymru

• Swyddogion Traffig – rheoli argyfwng/digwyddiad ar y ffordd, cefnogi’r Gwasanaethau Brys

• Traffig Cymru – Gwasanaeth Cyfathrebu Cymru Gyfan, Rhwydwaith Gwybodaeth

• Cynrychiolydd Adrannol ar gyfer contract Dylunio, Ariannu a Gweithredu (DBFO) yr A55 gydag UK Highways Ltd a Llywodraeth Cymru

Am bwy rydym yn chwilio

Meini prawf penodol i’r swydd
Hanfodol

Arweinyddiaeth, brwdfrydedd a’r gallu i ysgogi eraill.

Hunan-ymwybodol, emosiynol ddeallus.

Gwydn a phendant.

Cydweithredol

Cymwysterau a hyfforddiant perthnasol
Hanfodol            

Gradd mewn pwnc perthnasol.

Peiriannydd Siartredig

Hyfforddiant Iechyd a Diogelwch priodol ar gyfer Uwch Reolwyr 

Profiad perthnasol
Hanfodol

Profiad sylweddol ôl-siartredig gydag ymglymiad sylweddol mewn asedau isadeiledd a rheoli gweithredol ar lefel uwch. Profiad sylweddol o reolaeth ariannol, systemau a gweithdrefnau ariannol.

Hanes llwyddiannus o reoli niferoedd sylweddol o staff ar draws ystod eang o ddisgyblaethau, rhaglenni arwyddocaol, cyllidebau, a gweinyddu Contractau.

Profiad o weithredu newid a gwelliant.

Profiad o weithio mewn maes gwleidyddol.

Sgiliau a gwybodaeth arbenigol
Hanfodol            

Gwybodaeth eang a dealltwriaeth o beirianneg a chynnal a chadw priffyrdd, yn cynnwys safonau technegol a gweithdrefnau.

Gwybodaeth helaeth am reolaeth weithredol gan gynnwys ymateb i ddigwyddiadau a swyddogaethau rheoli.

Dealltwriaeth fanwl a gwerthfawrogiad o ddeddfwriaeth Iechyd a Diogelwch, gan gynnwys rheoliadau CDM.

Y gallu i gydgysylltu a negodi gyda rhanddeiliaid ar bob lefel.

Sgiliau cyfathrebu a chyflwyno rhagorol.

Tystiolaeth o allu datrys problemau.

Trwydded yrru lawn, ddilys yn y DU.

Gofynion ieithyddol

Mae’r gallu i siarad Saesneg yn hanfodol a’r gallu i siarad Cymraeg yn ddymunol ar gyfer y rôl hon

  • Tanysgrifiwch i gael rhybuddion swydd

Job Features

Job CategoryRheolaeth
Salary£79863 - £88072 Bob Blwyddyn