Rheolwr Arolygu

Llawn Amser
Bangor, Helygain, Llandrindod
Wedi ei gyhoeddi 6 misoedd yn ôl

Cyflog: £45,441 – £47,420.
Hyd: Parhaol 37 awr yr wythnos
Lleoliad: Bangor, Helygain neu Landrindod (bydd gweithio hybrid o gartref ar gael)

Ffurflenni cais a manylion pellach ar gael trwy wefan Cyngor Gwynedd www.gwynedd.gov.uk neu drwy ffonio 01286 679076.

Ynglyn â’r Rôl

Rheoli tîm o tua 20 o staff mewnol a chadwyn gyflenwi ategol ehangach sy’n darparu diogelwch ac archwiliadau manwl o asedau’r Priffyrdd, gan gynnwys palmant, draenio, systemau atal cerbydau ac asedau geodechnegol ar y Rhwydwaith Ffyrdd Strategol (SRN) ar draws Gogledd a Chanolbarth Cymru.

Gan weithio’n agos gyda Llywodraeth Cymru a Thîm Gweithredol Rhwydwaith ACGChC, bydd deiliad y swydd yn cynorthwyo ACGChC i gyflawni ei rwymedigaethau statudol a sicrhau cydymffurfiaeth â’r holl safonau perthnasol, gan gynnwys DMRB a WGTRMM (Llawlyfr Cynnal a Chadw Cefnffyrdd Llywodraeth Cymru). Wrth wneud hynny, bydd deiliad y swydd yn ceisio datblygu arferion gwaith arloesol ac effeithlon.

Pwy rydym yn chwilio amdano

Meini Prawf Penodol i’r Swydd
Hanfodol

Rydym yn chwilio am rywun sy’n hunan-gymhellol, yn frwdfrydig ac yn ymroddedig, sy’n gallu gweithio’n ddiogel dan bwysau gyda goruchwyliaeth gyfyngedig. Dylai fod gan y person sgiliau rhyngbersonol da, y gallu i weithio a chyfrannu’n effeithiol fel rhan o dîm amlddisgyblaethol, a dylai ddangos menter bersonol a’r gallu i ymdrin â phobl ar bob lefel mewn modd cwrtais a phroffesiynol.

Cymwysterau a hyfforddiant perthnasol
Hanfodol

Rydym yn chwilio am rywun sydd â gradd mewn Peirianneg Sifil ynghyd â phrofiad perthnasol, neu radd neu gyfwerth mewn pwnc perthnasol ynghyd â phrofiad perthnasol helaeth.

Profiad perthnasol
Hanfodol

Rydym yn chwilio am rywun sydd â phrofiad mewn Archwilio neu Gynnal a Chadw Priffyrdd, profiad o ddefnyddio systemau rheoli data yn weithredol, yn ogystal â phrofiad o ddefnyddio amrywiaeth o galedwedd TG, rhaglenni meddalwedd, a phrofiad o reoli tîm.

Sgiliau a gwybodaeth arbenigol
Hanfodol

Chwilio am rywun sy’n gallu dangos sgiliau rhyngbersonol lefel uchel ac ysgogi tîm, ac sydd â sgiliau cyfathrebu datblygedig, ar lafar ac yn ysgrifenedig. Mae gwybodaeth am ddeddfwriaeth iechyd a diogelwch a rhoi technegau rheoli risg ar waith yn hanfodol, yn ogystal â’r gallu i reoli newid a datblygu datblygiadau newydd yn llwyddiannus.

Gofynion iaith
Hanfodol

Mae’r gallu i siarad Saesneg yn hanfodol ar gyfer y rôl hon.

  • Tanysgrifiwch i gael rhybuddion swydd

Job Features

Job CategoryRheolaeth
Salary£45441 - £47420 Bob Blwyddyn

Apply Online