Rheolwr Meddiannaeth y Rhwydwaith

Llawn Amser
Aberaeron, Bangor, Conwy, Drenewydd, Helygain, Llandrindod
Wedi ei gyhoeddi 2 misoedd yn ôl

Cyflog: £43,421 – £45,441
Hyd: Parhaol 37 awr
Lleoliad: un o’r swyddfeydd isod;

Bangor / Conwy / Helygain / Llandrindod / Y Drenewydd / Aberaeron

DYDDIAD CAU: 13/06/24

Ffurflenni cais a manylion pellach ar gael trwy wefan Cyngor Gwynedd www.gwynedd.gov.uk neu drwy ffonio 01286 679076

Am y Rôl

Rydym yn chwilio am Reolwr Meddiannaeth Rhwydwaith profiadol a brwdfrydig i gefnogi ACGChC i reoli’r Rhwydwaith Ffyrdd Strategol (SRN) ar draws Gogledd a Chanolbarth Cymru.

Bydd y rôl yn arwain ar, ac yn gyfrifol am reoli deiliadaeth rhwydwaith a rheoli llwythi annormal a staff cysylltiedig yr Asiantaeth. Mae hyn yn cynnwys sicrhau bod ACGChC yn cyflawni’r dyletswyddau statudol dirprwyedig, gorfodi rheoleiddiol, polisïau, prosesau a gofynion eraill mewn perthynas â Deddf Priffyrdd 1980, Deddf Ffyrdd Newydd a Gwaith Stryd 1991 (NRSWA) a deddfwriaeth gysylltiedig arall.

Bydd y rôl yn arwain ar swyddogaethau rheoli gwaith stryd gan gynnwys Rhestr Genedlaethol o Strydoedd, Data Stryd Ychwanegol, sylwi, cydgysylltu, archwiliadau, adfer, rheoli gofod ffyrdd, rheoli digwyddiadau a chyfnodau embargo yn ardal ACGChC.

Yn ogystal, bydd y rôl yn arwain ar ddarparu cyngor a chymorth polisi a deddfwriaethol arbenigol i Lywodraeth Cymru a chyngor a chymorth technegol gweithredol i’r timau Busnes, Technoleg, Cyflenwi ac Arolygu a Gweithrediadau Rhwydwaith ar faterion rheoli rhwydwaith ehangach.

Am bwy rydym yn chwilio

Meini prawf penodol i’r swydd
Hanfodol

Gallu arwain a chydlynu staff a darparwyr gwasanaeth.

Gallu trefnu blaenoriaethau gwaith, cynllunio ymlaen llaw a chyflwyno rhaglenni gwaith yn brydlon.

Gallu cydlynu a rheoli gwaith yn effeithiol.

Gallu gweithio dan bwysau

Yn ymroddgar ac â’r gallu i gymell ei hun

Cymwysterau a hyfforddiant perthnasol
Hanfodol            

HNC, Gradd neu gyfystyr mewn disgyblaeth peirianneg berthnasol

Profiad perthnasol
Hanfodol

Profiad perthnasol o reoli cydymffurfiaeth â’r Ddeddf Ffyrdd Newydd a Gwaith Stryd a’r Ddeddf Rheoli Traffig

Profiad o reolaeth weithredol o briffyrdd.

Sgiliau a gwybodaeth arbenigol
Hanfodol            

  • Sgiliau rhyngbersonol cadarn ynghyd â sgiliau ysgrifennu a chyflwyno da.Gwybodaeth drylwyr o ddeddfwriaeth, safonau a pholisïau eraill sy’n ymwneud â rheolaeth weithredol o briffyrdd.

    Trwydded Yrru Gyfredol.

Gofynion ieithyddol

Mae’r gallu i siarad Saesneg yn hanfodol a’r gallu i siarad Cymraeg yn ddymunol ar gyfer y rôl hon

  • Tanysgrifiwch i gael rhybuddion swydd

Job Features

Job CategoryGwaith Stryd
Salary£43421 - £45441 Bob Blwyddyn