Swyddog Cynaliadwyedd Fflŷd a Chyfleusterau

Llawn Amser
Aberaeron, Bangor, Conwy, Helygain, Llandrindod
Wedi ei gyhoeddi 2 misoedd yn ôl

Cyflog: £34,834 – £36,648
Hyd: Parhaol 37 awr yr wythnos
Lleoliad: un o’r swyddfeydd isod;

Bangor, Conwy, Helygain or Llandrindod, Aberaeron

DYDDIAD CAU: 06/06/24

Ffurflenni cais a manylion pellach ar gael trwy wefan Cyngor Gwynedd www.gwynedd.gov.uk neu drwy ffonio 01286 679076

Am y Rôl

Rydym yn chwilio am swyddog profiadol a brwdfrydig i gefnogi ACGChC i reoli a gweinyddu gweithgareddau fflŷd ar draws ei holl safle yng Ngogledd a Chanolbarth Cymru.

Bydd y rôl yn cynnwys rheoli system tracio cerbydau sydd newydd ei chaffael, prynu ac adnewyddu cerbydau fflŷd a rheolaeth weithredol cerbydau.

Yn ogystal, bydd y rôl yn cefnogi’r Asiant i fonitro, dadansoddi ac adrodd ar holl ddata defnydd adnoddau naturiol a chostau Cyfleusterau’r Asiantaeth gyda’r bwriad o lywio mentrau yn y dyfodol i wella effeithlonrwydd, lleihau costau a chyrraedd targedau Sero Net 2030.

Bydd hefyd yn ofynnol i’r ymgeisydd llwyddiannus gefnogi’r Asiant i reoli ei System Rheoli Ansawdd, cydymffurfio â’r Ddeddf Diogelu Data a rheoli risg.

Am bwy rydym yn chwilio

Meini prawf penodol i’r swydd
Hanfodol

Yn gallu gweithio fel rhan o dîm amlddisgyblaethol.

⁠Gallu i reoli llwyth gwaith eu hunain

Gallu ysgogi eraill.

Yn ymroddgar, yn frwdfrydig ac â’r gallu i gymell ei hun

Cyfathrebwr gwych

Yn drefnydd da

Cymwysterau a hyfforddiant perthnasol
Hanfodol            

Gradd neu gyfwerth mewn pwnc perthnasol

Profiad perthnasol
Hanfodol

Profiad o weithio gyda systemau rheoli ansawdd a pherfformiad

Profiad o ddadansoddi data ac adrodd

Profiad o reoli cyllideb

Profiad o weinyddu busnes

Profiad mewn cysylltu gyda phartneriaid masnachol

Profiad o ymgymryd â Rôl Gweinyddwr o system TG.

Profiad o reoli / arwain prosiect

Sgiliau a gwybodaeth arbenigol
Hanfodol            

Mae sgiliau dadansoddi data gwych a defnyddiwr medrus Excel, PowerBi a Chronfeydd data

Gallu cynhyrchu adroddiadau rheoli

Sgiliau ysgrifennu adroddiadau a chyflwyno da.

Gwerthfawrogi’r math o gerbyd a fflyd sy’n cael ei ddefnyddio gan ACGChC a sydd angen eu bodloni ar gyfer cyflawni gwasanaeth.

Y gallu i gysylltu a chyflwyno gwaith i gydweithwyr ar bob lefel.

Sgiliau TG gwych

Ymwybyddiaeth o egwyddorion rheoli risg

Ymwybyddiaeth Iechyd a Diogelwch.

Gofynion ieithyddol

Mae’r gallu i siarad Saesneg yn hanfodol a’r gallu i siarad Cymraeg yn ddymunol ar gyfer y rôl hon

  • Tanysgrifiwch i gael rhybuddion swydd

Job Features

Job CategoryGweinyddiaeth
Salary£34834 - £36648 Bob Blwyddyn